follow us on twitter

WCVA Prif Weithredwr

Location : Caerdydd
Type : Permanent
Salary : £50k Ynghyd â phensiwn da a gwyliau blynyddol hael

Rydym yn gweithio gyda WCVA wrth iddynt chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid.

WCVA yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector yng Nghymru.

Nod y Swydd

Mae’r Cyfarwyddwr Cyllid yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth strategol a phroffesiynol a gosod y safon ar gyfer gwaith cynllunio, monitro ac adrodd rheolaeth ariannol, gan sicrhau y darperir cyngor, cymorth ac arweiniad priodol ac awdurdodol i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr, yr Uwch Dîm Rheoli, uwch reolwyr a deiliaid cyllidebau. Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn sicrhau bod systemau, prosesau a gweithdrefnau ariannol WCVA yn gadarn ac yn drylwyr ac yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol a rheoliadol.

 

Yn ogystal, bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn sicrhau rheolaeth ariannol effeithiol a chadarn yn y mudiad drwyddo draw ac yn sicrhau y darperir gwybodaeth ariannol amserol a chywir i ddefnyddwyr mewnol ac allanol. Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn gyfrifol am gydymffurfiaeth ariannol ac am ddiogelu asedau WCVA, yn ogystal â sicrhau’r rheolaeth orau posib dros gronfeydd wrth gefn a buddsoddiadau yn unol â chynllun strategol WCVA.

 

Yn y mudiad yn ehangach bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn darparu arweinyddiaeth ariannol gref i ddylanwadu ar benderfyniadau busnes a gwella arfer ariannol ar lefel weithredol a strategol. Bydd y swydd hon yn sicrhau bod y tîm Cyllid yn darparu gwasanaeth rhagorol i’r mudiad drwy bartneru busnes effeithiol.

 

Mae’r Cyfarwyddwr Cyllid yn atebol i Brif Weithredwr WCVA ac yn arwain y Swyddogaeth Gyllid.

 

Prif ddyletswyddau

Cyllid, Archwilio a Risg

 1. Arwain strategaeth a pholisi ariannol WCVA, gan gynnwys materion yn ymwneud â bancio, pensiynau, buddsoddiadau, cronfeydd wrth gefn a llif arian parod.
 2. Cynhyrchu a chyflwyno adroddiadau, cyllidebau ac amcanestyniadau ariannol amserol, a darparu cyngor a dadansoddeg i’r Ymddiriedolwyr, yr Uwch Dîm Rheoli a rheolwyr.
 3. Sicrhau rheolaeth ariannol o’r radd flaenaf, ac ateb gofynion partneriaid/cyllidwyr allanol yn llawn, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.
 4. Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion rheoleiddiol y Comisiwn Elusennau, TAW, treth gorfforaeth, cyfrifon statudol a’r meysydd sy’n ymwneud â chyllid o fewn GDPR, PQASSO ayyb.
 5. Datblygu a gweithredu cynlluniau a chyllidebau ariannol ar gyfer pob rhan o’r mudiad, gan sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy, yn ymarferol hyfyw ac yn cael eu darparu o fewn y gyllideb, wrth hyrwyddo arbedion effeithlonrwydd yn y mudiad.
 6. Trafod telerau contractau, cyllidebau a materion cysylltiedig â chyllidwyr a phartner-fudiadau.
 7. Goruchwylio datblygiad polisïau effeithiol a systemau, rheolaethau a gweithdrefnau effeithlon ar gyfer pob mater sy’n ymwneud â chyllid.
 8. Cynorthwyo i dyfu portffolio gwasanaethau WCVA drwy ddarparu mewnbwn a chyngor strategol wrth baratoi tendrau, contractau a chynigion pwysig gan gynnwys cyfarfodydd a thrafodaethau â thrydydd partïon yn ôl yr angen.
 9. Arwain y gwaith o gynhyrchu cyfrifon statudol blynyddol y grŵp a chysylltu ag archwilwyr.
 10. Darparu arweinyddiaeth i’r mudiad fel aelod llawn o’r Uwch Dîm Rheoli, gan ddatblygu strategaeth, gwasanaethau a diwylliant WCVA yn unol â’i Werthoedd a’i Genhadaeth, a chyfrannu at ddatblygu a gweithredu cynllun cyflawni strategol WCVA.
 11. Gwerthuso opsiynau i WCVA neu fenter gydweithredol ddarparu gwasanaethau busnes i fudiadau eraill yn y trydydd sector a datblygu gwasanaethau fel sy’n briodol.
 12. Rheoli gweithgarwch Risg, Caffael a Llywodraethu WCVA; gan weithio gyda’r staff sy’n gyfrifol er mwyn ateb y gofynion adrodd a monitro angenrheidiol.
 13. Rheoli’r strategaeth / fframwaith caffael i WCVA er mwyn sicrhau gwerth am arian.
 14. Sicrhau bod cynlluniau parhad busnes a gweithdrefnau adfer ar ôl trychineb yn eu lle.
 15. Rheoli fframwaith rheoli risg WCVA i sicrhau bod cynlluniau lliniaru cadarn yn eu lle yn WCVA drwyddo draw.
 16. Rheolaeth prosiect ychwanegol o bryd i’w gilydd, yn ôl yr angen.

 

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob dyletswydd bosib.  Gellid gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol o bryd i'w gilydd, neu fel sy'n ofynnol, yn ôl anghenion y gwasanaeth neu’r mudiad, fel maent yn datblygu.

 

Gan fod WCVA yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gyllid Ewropeaidd (drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru), ar gyfer rhai o’ch dyletswyddau efallai y bydd gofyn i chi dreulio amser yn gweithio ar draws y prosiectau hyn.  Cyfeirnodau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar gyfer y prosiectau hyn yw 80845, 80846, 80847 ac 80848.

 

 

Manyleb y Person

 

Mae’r sgiliau canlynol yn hanfodol : (ni fydd ymgeiswyr na all arddangos y sgiliau hyn yn mynd ar y rhestr fer)

1.      Cymhwyster ariannol cydnabyddedig (e.e. aelodaeth o CIMA, ICAEW, CIPFA neu ACCA)

2.      Profiad y gellir ei brofi o reolaeth ariannol a datblygu a gweithredu systemau a pholisïau cadarn

3.      Dealltwriaeth o’r amgylchedd cyllido (gan gynnwys cyllid o Gymru ac Ewrop) ynghyd â phrofiad o weithredu rhaglenni cyllido cymhleth

4.      Ymrwymiad i ddiben WCVA a’i bolisïau cyfle cyfartal a’r Gymraeg

5.      Sgiliau rheoli staff

6.      Gwybodaeth am TG a phrofiad o systemau TG ariannol (Exchequer, Sage)

7.      Y gallu i ddeall a datrys problemau mewn modd ymarferol a chosteffeithiol

8.      Dealltwriaeth glir o egwyddorion ac arferion cynllunio corfforaethol a chynllunio busnes

9.      Yr hyblygrwydd i addasu, a chynorthwyo eraill i addasu i newid ac arloesedd

10. Sgiliau cyflwyno da ar lafar ac yn ysgrifenedig

11. Sgiliau personol a chyfathrebu da.

 

Mae’r sgiliau canlynol yn allweddol : (mae angen y sgiliau hyn ar gyfer y swydd, ond gellir eu hennill wrth weithio neu drwy hyfforddiant o fewn 6 mis wedi’r penodiad)

1.      Profiad o ateb gofynion ariannol a gofynion adrodd y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

2.      Dealltwriaeth o gyfrifyddu mewn elusen

3.      Empathi gyda’r sector gwirfoddol, a gwybodaeth am y sector, a’r hyder i sicrhau y rhoddir yr ystyriaeth bennaf i anghenion a safbwyntiau’r sector gwirfoddol ac nad ydynt yn cael eu hanwybyddu mewn unrhyw gamau, trafodaethau ayyb

4.      Profiad o weithio gydag adrannau llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr gwleidyddol, mudiadau’r sector gwirfoddol a chymunedol.

 

Mae’r sgiliau canlynol yn ddymunol : (mae’r sgiliau hyn yn ddymunol, a byddent yn gwella’r cais)

1.        Byddai’r Gymraeg yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol i’r swydd.

 

Position of : WCVA Prif Weithredwr, Caerdydd

To send us your CV, please enter your details below