follow us on twitter

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

Type : Permanent
Salary : Cyflog Cystadleuol, £61,090 i £71,475 a manteision (gan gynnwys pensiwn rhagorol a hawl i wyliau h

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

Cyflog Cystadleuol, £61,090 i £71,475 a manteision (gan gynnwys pensiwn rhagorol a hawl i wyliau hael!) 

Y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yw creu cenedl egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes a’r Genhadaeth yw datgloi manteision chwaraeon i bawb.                  

Mae Chwaraeon Cymru eisiau penodi Arweinydd Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol blaengar, rhagweithiol o galibr da i chwarae rôl allweddol yn natblygiad strategol Chwaraeon Cymru.

Fel rhan o’r Uwch Dîm Rheoli, byddwch yn sbarduno Chwaraeon Cymru drwy gyfnod cyffrous o newid ac esblygiad, gan groesawu heriau a chyfleoedd cam nesaf cylch bywyd y sefydliad, gydag ymrwymiad clir i’r Weledigaeth newydd ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. 

Y Sefydliad      

Chwaraeon Cymru yw’r awdurdod cydnabyddedig ar chwaraeon yng Nghymru. Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, gyda chyllideb flynyddol o tua £40m ac yn cyflogi tua 140 o staff ar draws dau safle, rydym yn cynghori’r llywodraeth ar bob mater perthnasol i chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Gyda chyllideb flynyddol gan Lywodraeth Cymru o tua £22m, a chyfrifoldeb am ddosbarthu tua £19m o arian y Loteri Genedlaethol bob blwyddyn, mae gennym ddyletswydd glir fel y Buddsoddwr Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon i sicrhau ein bod yn defnyddio’r cyllid hwn i gyflawni ein dyheadau i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes a datblygu cenedl o bencampwyr.  

Ceir tystiolaeth dda o effaith a budd chwaraeon ar draws pob rhan o gymdeithas. Fel cyflenwr swyddogol ar ymchwil, rydym yn helpu i ddylanwadu ar feddwl a chyflawni yn y dyfodol ac yn chwarae rôl allweddol mewn cyfrannu at lesiant cenedlaethau’r dyfodol. Mae Chwaraeon Cymru’n helpu i uno lleisiau chwaraeon i adrodd y stori bwerus am sut mae’n cyfrannu tuag at greu cenedl egnïol a ffyniannus.        

             

 

 

Mae Chwaraeon Cymru’n rheoli ac yn berchen ar ddwy Ganolfan Perfformiad Genedlaethol. Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd yn gartref i’r Athrofa, cangen perfformiad elitaidd Chwaraeon Cymru. Mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai ger Caernarfon yn darparu chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored o safon byd. Hefyd mae ein Canolfannau’n gartref i sawl Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a sefydliadau chwaraeon cenedlaethol eraill fel Cyngor Gemau’r Gymanwlad a Chymdeithas Chwaraeon Cymru.          

Gyda’r Weledigaeth newydd ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru ond newydd gael ei lansio ym mis Gorffennaf 2018, mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â’r tîm arwain yn Chwaraeon Cymru, i helpu i ddatblygu a chyflwyno strategaeth newydd, i chwarae rôl allweddol mewn dylanwadu ar gyfeiriad y sefydliad yn y dyfodol, ac i lwyddo i gyflawni ei ddyheadau allweddol.

Mae gan Chwaraeon Cymru ddiwylliant cadarn sy’n seiliedig ar werthoedd, gyda diddordeb brwd mewn datblygu pobl a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.                  

Y rôl    

Yn adrodd yn ôl i’r Prif Weithredwr, mae’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn aelod allweddol o’r tîm Gweithredol a bydd yn darparu arweinyddiaeth ym maes Cyllid Strategol, TG, AD a Rheoli Stadau. Bydd yr ymgeisydd yn chwarae rôl allweddol mewn datblygu a chyflwyno strategaeth ac yn gweithio’n agos â phob maes yn Chwaraeon Cymru i sicrhau canlyniadau llwyddiannus.

Gan sicrhau cydbwysedd rhwng strategaeth a gweithrediadau, bydd y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn darparu arweinyddiaeth a rheolaeth swyddogaethol gadarn, gan gynnwys cyfrifoldeb am y ddwy Ganolfan Genedlaethol, ac am ddatblygu a chynnal diwylliant o berfformiad uchel ac atebolrwydd. 

Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn herio’r drefn bresennol os yw hynny’n briodol ac yn sbarduno gwelliannau a newid rheolaeth os oes angen, gan hybu a chyflwyno ffyrdd newydd o weithio a meddwl, yn enwedig gyda gweithgareddau masnachol.

Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn arwain ar reoli risg, cyswllt llywodraethu, prosiectau buddsoddiad cyfalaf newydd a gwerthusiadau achos busnes.

 

 

 

Bydd y rôl hon yn rhyngweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a bydd y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn datblygu perthynas waith effeithiol gyda’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, y Tîm Gweithredol, y Pwyllgor Archwilio a Chyrff Rheoli. Hefyd, bydd yr ymgeisydd yn ceisio cryfhau’r partneriaethau presennol a meithrin perthnasoedd newydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol er mwyn cefnogi Chwaraeon Cymru i gyflawni ei lawn botensial.

 

Y person

Byddwch yn Gyfrifydd sydd wedi cymhwyso’n broffesiynol sy’n gallu dangos tystiolaeth o yrfa lwyddiannus a chynyddol hyd yma. Byddwch yn ystyried eich hun yn ehangach na gweithiwr cyllid proffesiynol ‘pur’, gyda dealltwriaeth gadarn o amrywiaeth eang o wasanaethau corfforaethol.               

Bydd gennych sgiliau cyllid technegol rhagorol a byddwch yn gyfathrebwr hyderus sy’n gallu dylanwadu’n allanol ac yn fewnol ar draws sefydliad â sawl agwedd iddo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn feddyliwr strategol a chlir, yn ddeheuig wrth reoli blaenoriaethau a gofynion niferus. Byddwch yn gallu dangos enw da am lwyddo a chyflawni hyd yma, gan gynnwys prosiectau gwella a newid. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu sicrhau cydbwysedd o ran persbectif masnachol a hefyd cefnogi strategaeth Chwaraeon Cymru a dangos ymrwymiad i werthoedd craidd Chwaraeon Cymru.

Mae pecyn ymgeisio cynhwysfawr ar gael ar wefan yr Ymgynghorydd ac mae’n cynnwys manylion am sut i ymgeisio. Ewch i https://head4talent.com/Jobs/480/Cyfarwyddwr-of-Finance-and-Corporate-Services.html  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner nos ar nos Sul y 4ydd Tachwedd. 

Position of : Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Chwaraeon Cymru,

To send us your CV, please enter your details below